Oskrba vinograda 2020

Za vinogradnike: OSKRBA VINOGRADOV SPOMLADI...

  1. 1.Zelena dela:

Pred dobrim mesecem je spomladanska pozeba na širokem območju v posavskih vinogradih uničila vse zelene poganjke in tako spravila trte v stanje ponovnega brstenja in razraščanja mladih poganjkov na rodnem in starem lesu. Od samo kondicije in stanja založnih snovi v trsu in razvitosti nadomestnih in spečih oči, je odvisno koliko mladik je v tem času že odgnalo in zraslo. Prihajamo v obdobje, ki je v razvoju grozdja in mladik ključno.

V tem času je potrebno zagotovit dovolj svetlobe za nadaljnji razvoj listov, mladik in nenazadnje tudi grozdja. Razlike med trsi lahko opazimo in z zelenimi deli bomo na trsu izbrali mladike, ki nosijo kabrnke. Samo s primerno razporeditvijo mladik po celotnem rodnem lesu poskrbino, da bosta rast in razvoj nemotena in kakovost grozdja v jeseni optimalna glede na razmere, ki bodo krojile rast med vegetacijo. Z zelenimi deli bomo karseda zmanjšali razlike v rasti mladik med posameznimi trsi in vplivali na enakomernejše cvetenje, ki je potrebno za sočasno dozorevanje grozdja v jeseni in s tem čim manj razpotegnjeno trgatev.

  1. 2.Gnojenje:

Vsaka košnja še posebej mulčenje predstavlja gnojenje trsu. V vinogradih, kjer beležimo lepo število novih mladik z grozdjem svetujemo malo dognojiti z mineralnim dušikom do 40kg čistega N/ha. V vsakem primeru, kjer trava zelo močno raste, razmislite in po potrebi zmanjšajte odmerek gnojenja, ali ga tudi povsem opustite. Znano je, da je znatno večja verjetnost razvoja vseh bolezni v bujnejše rastočem vinogradu, zato je zaščita pred boleznimi seveda dražja in tudi delovno intenzivnejša. Prevelika in pretirana rast, ki je povzročena z pretiranim gnojenjem škodljivo vpliva na kakovost grozdja in življenjsko dobo nasada.

  1. 3.Zaščita:

V letošnji pomladi je bilo do sedaj vreme neugodno za razvoj peronospore, obratno pa prav ugodna za razvoj oidija. Zaščito izvajajte karseda po navodilih službe za varstvo rastlin, kjer so vam dovolj pogosto na voljo nasveti.

Hkrati vas obveščamo, da bo potrebno takoj po končanem cvetenju tudi zaščititi trse pred ameriškim škržatkom, ki prenaša nevarno karantensko bolezen zlato trsno rumenico.

Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevaje širjenja zlate trsne rumenice.

Pripravki Reldan 22 EC, Pyrinex M22, Daskor 440 in Decis v letu 2020 nimajo več dovoljenja za zatiranje ameriškega škržatka!

Zatiranje ameriškega škržatka se opravi šele takrat, ko je trta povsem odcvetela in je v skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14, 49/16 in 8/17) obvezno:

v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kjer je treba opraviti najmanj eno tretiranje, v ekoloških vinogradih pa od 2 do 3 tretiranja, v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije, kjer je treba opraviti najmanj dve tretiranji.Natančnejše roke zatiranja za posamezna območja v Posavju napove Javna služba zdravstvenega

varstva rastlin Novo Mesto. Obvestila so objavljena na spletni straneh:

- KGZ-NM: http://www.kmetijskizavod-nm.si/


Okvirni termini za zatiranje ameriškega škržatka in pripravki so navedeni v preglednici 1, natančnejše roke pa napove kot napisano zgoraj Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

Preglednica 1: Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja na razmejenem območju in ustrezna fitofarmacevtska sredstva.

Tretiranje     /

Termin

Fenološka faza     razvoja
trte

Razvojni

stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1 . tretiranje:

Po

Ličinke

Mospilan 20

Po     končanem          cvetenju

sredina

končanem

1.1— 1-3 (2-

SG

vinske trte!

junija                 do

cvetenju

4 tedne po

Sivanto prime

Prednost                 dajemo

pripravku Mospilan 20

konca junija

BBCH 69

začetku izleganja)

Decis            EC

SG ali Sivanto prime, ki imata sistemično delovanje.

 

 

 

 

Sredstva Mospilan 20

 

 

 

 

SG,          Sivanto       prime    in

 

 

 

 

Decis 2,5 EC lahko v eni rastni dobi uporabimo le 1 -krat.

4. Sajenje novih nasadov in prestrukturiranje nasadov

ODDAJA VLOG IN IZJAV je (v skladu s 7. odstavkom 5. člena in 1. odst. 7. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju) je možna samo v elektronski obliki. Vloge in izjave, poslane po pošti, bodo zavržene.

Prosimo, da tisti vinogradniki, katerim ste pri pregledu zemljišč za napravo novih vinogradov ali prestrukturiranje starih vinogradov in posaditev novih vinogradov na Vlogi za izdajo dovoljenja za zasaditev na lokalno UE pod točko 2. obkrožili terase DA, JE POTREBNO pridobiti odločbo o Uvedbi zahtevne agromelioracije in tako oddati vlogo za Uvedbo zahtevne agromelioracije tako za napravo, kakor za razgradnjo teras. Za več informacij pokličite ali pošljite e-pošto.

NA KRATKO:

-vloga za dovoljenje za zasaditev (celo leto na UE); potrebna pred oddajo vloge za sredstva na ARSKTRP -vloga za sredstva od 1.4.-15.6. v letu pred sajenjem- (prestrukturirani vinogradi),

- za NOVE vinograde kandidirati na razpis pod ukrepi 4.1 8razpis bo predvidoma poleti),

-elektronski vnos izjave o posaditvi oz. zahtevka za sredstva (pooblastilo svetovalcu za vsako stranko) Vsem dovoljenja

NOVO NOVO: Obvestilo o Prestru kturiranje vinogradov-podaljšanje veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte.

Dne 4.5.2020 je bila v Uradnem list EK , L140/46 objavljena IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi, ki v svojem 1. členu določa:


Podaljšanje veljavnosti dovoljenj za ponovno zasaditev vinske trte, ki so prenehala ali bi prenehala veljati v letu 2020. Dovoljenja prenehajo veljati šele 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, to je 4.5.2021.

Jernej MARTINäČ, univ. dipl. inž. kmet. Svetovalec specialist za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Šmihelska 14

SI-8000 Novo mesto

Tel.: +386 (0)7 373 05 72; Fax: +386 (0)7 373 05 90 E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. E-naslov: www.kmetijskizavod-nm.si